Westerse cultuur godsdienst

De term westerse cultuur heeft betrekking op de verzameling aan normen, waarden, gebruiken en soms artefacten die de vele culturen in de westerse wereld met. De manier van denken en doen van de westerse mensen. West-Europa, noord-Amerika, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Kenmerken van de westerse cultuur zijn onder andere:.

Het bestaan en het zeer frequente gebruik van de term " westerse cultuur " laat zien dat het zeer gebruikelijk is de culturen van de wereld in tweeën te delen: de westerse en niet-westerse.

Westerse cultuur godsdienst

En het verleent ook een zekere geldigheidswaarde aan dit onderscheid – een geldigheid die in dit artikel onderbouwd. Het christendom – de wortel van de westerse cultuur. Orthodoxe christenen en moslims kunnen in hun cultuurkritiek aan Strauss – die zichzelf als ongelovig beschouwde – veel argumenten ontlenen. Strauss en de Middeleeuwse filosofen namen de islam als godsdienst immers wel serieus. Islamitische en Westerse waarden: Vullen ze elkaar aan. De Islamitische wereld: in de islamitische wereld is de islam de belangrijkste godsdienst. In dit rapport, maar nog meer in de reacties hierop door de Kamerfracties en de pers.

Onderzoekers die meegaan met die trend. Religiositeit en godsdienst zijn in de westerse beschaving verdrongen, niet vanwege doorslaggevende argumenten, maar als gevolg van. Is het mogelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen sekten en Nieuwe Religieuze Bewegingen? Vele Nieuwe Religieuze Bewegingen zijn vreemd aan de westerse godsdienstige cultuur daar zij ofwel uit het Verre Oosten komen ( boeddhistisch, hindoeïstisch of shintoïstisch), hoewel zij overwegend transiteerden via. De jongeren kennen de cultuur en de godsdienst niet op de manier waarop hun ouders en grootouders die kennen. Zij zijn immers niet opgegroeid in een land waar de islam de staatsgodsdienst is, maar hebben hun leven lang deel uitgemaakt van de Belgische cultuur. Deze leerlingen zullen zich er dan zeker ook niet. Op pessimistische wijze beschrijft Freud de gehele (impliciet de westerse ) cultuur als neurotisch.

In het bijzonder de godsdienst moet het ontgelden als sublimatie van allerlei meer aardse strevingen. Ze moeten hun eigen Afrikaanse etnische en culturele situatie proberen te verzoenen met opgelegde westerse structuren en een groeiende invloed van de islam. De islam is zijn positie, die in de koloniale tijd achteruit was geduwd, aan het heroveren. Godsdiensten en bestuurstalen in het continent zijn ingevoerd.

Natuurlijk, het is een andere wereld die zich voor onze ogen ontvouwt, als verlichte geesten aarzelen we niet om meteen eraan toe te voegen dat elke islamiet natuurlijk recht heeft op eigen godsdienst en cultuur. Dat zullen ze gauw genoeg merken als ze een poosje met onze westerse cultuur zijn omgegaan. Dat is natuurlijk niet hetzelfde en het laatste, een oriëntatie op de westerse cultuur, lijkt mij veel beter verdedigbaar dan het eerste: oriëntatie op het specifiek Vlaamse en Nederlandse.

Westerse cultuur godsdienst

Slechts een klein aantal elementen kan verschillen: taal (bij de eerste generatie immigranten), godsdienst en de moderne wereldburger.

Thierry Baudet: “Westerse wereld zit in identiteitscrisis, we hebben christelijke waarden nodig”. Zonder kennis van het christendom kun je de Westerse cultuur niet begrijpen. Als je de oorlog in het Midden Oosten framet als een godsdienstoorlog moet je toch partij kiezen, nietwaar? Het grootste deel van de westerse cultuur en meer in het bijzonder de literatuur zijn zonder dit boek niet te begrijpen. Het is zelfs mogelijk te beweren dat de bijbel een grotere rol speelt in de westerse literatuur dan in veel van de godsdiensten die zich vandaag op de bijbel beroepen.

Met deze minor kun je – naar keuze – inzicht verwerven in drie belangrijke godsdienstige stromingen in de westerse cultuur : christendom, islam en jodendom. Dit geldt natuurlijk minder voor. Dat kan voor hen zelfs zo frustrerend zijn dat zij hun kerk verlaten, hoewel dit natuurlijk vaak mede het gevolg is van de manier waarop deze kritische toetsing plaatsvindt. We kunnen hieruit concluderen, dat in onze moderne westerse cultuur waarschijnlijk vrij veel mensen binnen en buiten de verschillende godsdiensten.