Verscheidene personen

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag. CARACTEREN, – ofte UIT BEEL DINGEN Van Honderdt. De in de titel genoemde onbepaalde voornaamwoorden duiden een onbepaalde maar niet te kleine hoeveelheid aan.

Verschillende is het gebruikelijkst.

Verscheidene personen

Afgezien van menigeen kunnen ze zowel naar personen als naar zaken verwijzen. Er is een subtiel betekenisonderscheid. Tenslotte zijn er ook gevallen waarin één strafbaar feit gepleegd wordt door meerdere personen.

Eén misdrijf, pluraliteit van deelnemers. Deelneming van verscheidene personen aan een zelfde misdaad of wanbedrijf). Die situatie levert specifieke kwesties van strafbeleid op. De schok, welken de visch gaf, plantte zich voort langs eene rij van verscheidene personen, die elkander de hand gaven. Wanneer eenzelfde vonnis of arrest verscheidene personen veroordeeld heeft tot geldboeten, verbeurdverklaring of kosten, moet dus niet gewacht worden totdat de veroordelingen vooralle betrokkenen definitief zijn geworden.

Verscheidene personen

Ook moet rekening worden gehouden met het artikel 1 van het K. Van de eoogdij, door den vader of de moeder opgedragen.

De langstlevende der ouders alleen heeft het regt om eenen voogd over zjne minderjarige kinderen te benoemen. Hij zal zelfs verscheidene personen kunnen benoemen, ten einde, bij ontstentenis, elkander in de voogdij op te volgen. Ik zou, behoudens beter oordeel, van meening zijn, dat achter de woorden, of op denzelfden dag, de volgende woorden. Uitgever: Kessinger Publishing. Enkelvoudigebeschrijving: 68 Aanslagbiljetten bestemd voor verscheidene personen in het oudschildgeld, Lekkendijksgeld, enkel en dubbel huisgeld, 20 stuivers reeël morgengeld, 15 stuivers personeel morgengeld, tins- en Vechtgeld, molengeld, haarstedegeld, klepgeld, consumptielaste. Een brief aan een bestuur of een commissie kunt u het best beginnen met de aanhef Geacht bestuur, Geachte commissie of met Geachte dames en heren. NIEUWSFLITS: verscheidene personen zijn via dit netwerk naar Syrië vertrokken.

Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van verschillende personen, staat het aan de rechter om, in de verhouding tussen degenen die deze fouten hebben begaan, te oordelen in welke mate de fout van ieder van hen heeft bijgedragen tot de schade en op basis daarvan het. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten " verscheidene " – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Goedemiddag, Ik heb 1 hotmailadres. De mails die ik hierop ontvang moeten altijd doorgestuurd worden naar het zelfde groepje mensen. Wanneer verscheidene personen gerechtigd zijn in een nalatenschap, dan zijn zij onverdeelde eigenaars van deze nalatenschap. Om de onverdeeldheid te doen ophouden, moeten zij overgaan tot een deling. Een deling kan in beginsel slechts tot stand komen, wanneer alle onverdeelde eigenaars akkoord zijn om te.

Het spreekt voor zich dat verscheidene personen als contactpersoon kunnen optreden voor één en dezelfde manager.

Verscheidene personen

Wanneer de contactpersoon op “verzenden” klikt aan het einde van het visumaanvraagformulier, zal dit leiden tot het verzenden van het ontwerp van de visumaanvraag aan de manager, en niet. Deze bedragen worden vermeerderd met 2. In de gemeente hebben verscheidene personen geen vaste woonplaats. Het OCMW bekommert zich om hun situatie en leidt hen naar de sociale dienst.

Gedurende deze periode trekken de maatschappelijk werkers frequenter door de gemeente, ontmoeten zij die personen en organiseren zij de verdeling. De hele tekst is hier te lezen: Dit is een unieke verklaring van verscheidene personen en organisaties binnen de moslimgemeenschap tegen een. De Pakistaanse politie zegt verscheidene personen te hebben aangehouden in verband met de aanslag op Malala Yousufzai. Het 14-jarige meisje werd dinsd. Personen die in het Vlaamse Gewest. Een schoolbestuur is geen eiland waarop de leden een afgezonderd beleid voeren. Zij staat open voor alle mensen uit de opvoedingswereld: de leerkrachten en de ouders.

Een contract waarbij verscheidene personen zich verenigen, hetzij voor een bepaalde onderneming, hetzij voor de uitoefening van enig bedrijf of beroep, is eveneens een bijzondere vennootschap. VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN ONDERLING EN TEN AANZIEN VAN DERDEN. De entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd door verscheidene personen, is opgericht op vrijwillige en duurzame basis, met een gemeenschappelijk en welomschreven doel, zonder het oogmerk om opbrengsten te verwezenlijken ten voordelen van de leden (maar wel voor zichzelf als vereniging) en waarin de leden. KOPENHAGEN – De Deense politie heeft verscheidene personen opgepakt die een aanslag zouden voorbereiden op een van de makers van spotprenten over de profeet Mohammed.