Variatiecoëfficiënt voorbeeld

Hoewel de spreiding in de nieuwe data een factor 2 groter is geworden, is de variatiecoëfficiënt, de relatieve spreiding ten opzichte van het gemiddelde. Variantie en standaardafwijking of standaarddeviatie 7. Kwartielafwijking (halve interkwartielafstand):. Gemiddelde, variantie, standaard afwijking en variatiecoëfficiënt. Het gemiddelde wordt als volgt berekend: Het “ gemiddelde” van een steekproef is de som van de waardes van de steekproef gedeeld door het aantal waarnemingen in de steekproef: Bijvoorbeeld, het rekenkundige.

In de statistiek wordt de variatiecoëfficiënt gebruikt als relatieve spreidingsmaat, wat inhoudt dat de spreiding gemeten wordt ten opzichte van het gemiddelde.

Variatiecoëfficiënt voorbeeld

De variatiecoëfficiënt is zowel gedefinieerd voor een steekproef als voor een populatie. De standaarddeviatie is gedefinieerd als de wortel uit de variantie en daardoor vergelijkbaar met de waarden van de variabelen zelf. Dan is de coëfficient gelijk aan 0. RSD) of variatie coëfficiënt worden gebruikt: VC = variatie coëfficiënt. Een andere veel gebruikte statisti- sche grootheid is de variantie.

Dit is het kwadraat van de standaard deviatie: v = s2. In voorbeeld 2 wordt toegelicht hoe. Indeling van variatiecoëfficiënt. A20 in het bovenstaande voorbeeld.

Variatiecoëfficiënt voorbeeld

Excel verdeelt de standaardafwijking van de matrix door de gemiddelde waarde van de array. Het resultaat van deze berekening is de variatiecoëfficiënt van de array, die wordt weergegeven in. Activum B heeft een hogere variatiecoëfficiënt en is dus. De mediaan is in ons voorbeeld het derde getal. Bepaal de standaardafwijking op de coefficient K1 (SK1)(voor de berekeningswijze zie voorbeeld hieronder). CV o bereik o interquartielafstand IQR o gemiddelde. Een voorbeeld is een pipet van 25,00 ml die na ijking 24,90 ml blijkt te zijn. In experiment 2 is ook sprake van een of.

Zo hebben sommige meetapparaten last van opwarmingverschijnselen (een voorbeeld hiervan zijn elektrische massabalansen). UITGEWERKT VOORBEELD allemaal dicht rond het gemiddelde liggen, dan is het gemiddelde meer typerend dan wanneer ze ver uiteenlopen. Vertalingen in context van " Variatiecoëfficiënt " in Nederlands-Frans van Reverso Context: Variatiecoëfficiënt = procentsgewijze standaardafwijking van de regionale BBP-niveaus ten opzichte van het nationale of het communautaire in KKS uitgedrukte gemiddelde. I voorbeeld 1c werd al aangegeven dat een voorwaardelijke kans de kans meet dat een gebeurtenis plaatsvindt, gegeven dat een mogelijke oorzaak van deze gebeurtenis al heeft. Genstat synomiem voor F-grootheid x, Xj, x2 . Voorbeeld :In een steekproef uit alle personen in Nederland boven de 18 jaar meet men de. Uitgegaan wordt van een bouwwerk gefundeerd op prefab betonpalen. Het grondonderzoek bestond uit 5 sonderingen. Voor elke sondering is op hetzelfde puntniveau de draagkracht berekend, zie tabel 3. CVT: Totale variatiecoëfficiënt.

Variatiecoëfficiënt voorbeeld

DEHP: diëthylhexylftalaat df: Aantal. Hiertoe werd in het voorbeeld de concentratie van het gemeten staal. Binnen-analyse variatiecoëfficiënt. De uitkomst hiervan wordt weergeven in een grafiek die het strooibeeld, de variatiecoëfficiënt en maximale afwijking weergeeft. In de nevenstaande afbeelding is een voorbeeld weergegeven van een strooiertest, waarbij dit ook is uitgevoerd. Bij elke strooiertest is het van belang. Kennisbasis Statistiek: links naar termen en onderwerpen.

Zie ook Forum Statistiek en Adviesburo voor Statistiek en Onderzoek WynneConsult. Als gebruik wordt gemaakt van bestaande bronnen waarvoor de berekening van een variatiecoëfficiënt geen zin heeft, moeten mogelijke oorzaken voor een gebrek aan. Voor het vaststellen van de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid zijn in dit voorbeeld de laboratoriummonsters getest volgens de tabel in bijlage 2. Voor de gecorrigeerde reeks wordt vervolgens de variatie coëfficiënt (VC) bepaald. Bij een service niveau van bijvoorbeeld 97.

Het volgende voorbeeld illustreert hoe berekening van de te verwachten MAPE verloopt.