Scheiding afvalwater en regenwater

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de riolering en het regenwater af te koppelen van de riolering. Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de. Het rioleringsstelsel in je buurt en je type woning zijn bepalend: Bestaande woning in gesloten bebouwing: bij de aanleg van een gescheiden riolering in de straat, is de. Als je verbouwt of de tuin aanpakt, denk je er best ook in één keer aan om je regenwater en afvalwater te scheiden. Zo voorkom je heel wat extra kosten in de toekomst.

In een kort filmpje leggen we je uit hoe je dat juist aanpakt.

Scheiding afvalwater en regenwater

Voor een gescheiden en een verbeterd gescheiden rioolstelsel zijn twee buizen nodig: één voor het afvalwater en één voor het regenwater. Toch verschillen beide systemen. Ik heb gehoord dat we een van de komende jaren ons afvalwater van het regenwater zullen moeten scheiden. Momenteel zijn daar nog geen werken voor gestart in onze straat, maar wellicht komt dit nog wel. Ruim 20 jaar geleden kocht ik daar een halfopen bebouwing. Vlarem-wetgeving) is verontreinigd, wordt afgevoerd als afvalwater (DWA).

Scheiden van regen- en afvalwater voorkomt wateroverlast en overstromingen. Regenwater gebruiken zorgt bovendien voor een besparing op je drinkwaterfactuur.

Scheiding afvalwater en regenwater

Verplichte scheiding van afvalwater en regenwater. Waarom afvalwater en regenwater scheiden? Voor nieuwe gebouwen of bij ingrijpende verbouwingen is een volledige scheiding afvalwater en regenwater is altijd verplicht. En als de riolering in je straat vernieuwd wordt, dan verwacht de gemeente van jou dat je je afvalwater en je regenwater gaat scheiden.

Bij droog weer bezinkt het vervuilde slib van de huishoudens in de riolen. Regenwater via de riolering afvoeren, wordt pas als laatste optie aan- gewend. Het aanleggen van aparte ri- oleringsstelsels is een verantwoordelijkheid van de gemeente en het Vlaams gewest. Bij een gescheiden riolering wordt het hemelwater gescheiden gehouden van het afvalwater : Een aparte riolering voert het afvalwater af naar een zuiveringsinstallatie.

Een aparte afvoer voert het hemelwater af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg infiltreert het op natuurlijke wijze in de ondergrond. Naast het scheiden van afvalwater en regenwater, moet voor de afvoer van regenwater de voorkeur wor- den gegeven aan (1) opvang en hergebruik van het re- genwater (regenwaterput), vervolgens aan (2) infiltratie op eigen terrein, dan aan (3) buffering met vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of kunstmatige afvoer-. Hoe verhouden de verplichtingen die voortkomen uit de scheiding tussen zorgtaken voor afval- en regenwater in Nederland zich tot de bepalingen uit de Europese Richtlijn Stedelijk afvalwater ? Voor huishoudelijk afvalwater geldt namelijk de verplichting dat het opgevangen, afgevoerd en gezuiverd moet worden. Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden. Op termijn zal bijna iederéén afvalwater en regenwater moeten scheiden, daar kan je als huiseigenaar het best. Als er een gescheiden rioolstelsel in je straat wordt gelegd en je woning niet afgekoppeld wordt, overtreed je bij elke lozing de wetgeving milieu. Als er rioleringswerken in jouw straat worden uitgevoerd, kan het dus noodzakelijk zijn dat je ook werken uitvoert op je privaat domein om het regenwater optimaal te scheiden.

Regenwater en afvalwater afkomstig van uw huishouden of gebouw, moeten van elkaar gescheiden worden. Daarom mogen hemelwater en afvalwater niet meer afgevoerd worden via dezelfde rioleringsbuis. Deze zogenaamde afkoppelingsplicht, waarbij regenwater en afvalwater gescheiden van. Keuring gescheiden riolering stelsel regenwater en afvalwater door Andre Vangoetsenhoven voor. Bij de aanleg van riolering, meestal in buitengebied, moeten de bestaande woningen hierop aangesloten worden.

Regenwater kan op een andere manier verwerkt worden dan vervuild afvalwater van een woning ( bijvoorbeeld van een toilet, wasmachine…). Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij. Benny Smets bvba : uw specialist voor omschakeling van bestaande rioleringen naar het gescheiden rioleringsstelsel : scheiding van afvalwater en regenwater.