Regeling betekenis

Een ministeriële regeling wordt voorbereid op het departement van de betreffende minister. Dit betekent dat de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer niet betrokken zijn bij het opstellen van deze vorm van wetgeving, waardoor het besluitproces versnelt. Ministeriële regelingen worden ook niet ter stemming. BAPO, Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (NL). BBSH, Besluit Beheer Sociale Huursector (NL). BHW, Besluit huurprijzen woonruimte (NL). Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis.

U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Benieuwd naar de betekenis van tag along regeling ? Lees hier dan verder, de specialisten van AMS Advocaten leggen het aan u uit! Dat geldt ook voor de gewone alleenverkoopovereenkomsten. De Europese Commissie heeft op 3. Soms moeten ze een regeling accepteren die niet strookt met de eigen verlangens. Als de onderhandelingen conflictueus blijven en de ouders niet tot oplossingen komen, is dat het signaal dat ouders elkaar verwerpen en niet kunnen zien hoe de ander naar de regelingen kijkt.

Regeling betekenis

Ze zien niet wat de betekenis van een. Regeling van de contractiekracht: een samenspel van intrinsieke en extrinsieke regeling Anders dan bij de regeling van de hartfrequentie, waarbij een intrinsieke regeling geen rol van betekenis speelt, is er bij de contractiekracht een duidelijke en specifieke functie voor de intrinsieke regeling en speelt ook de extrinsieke. Indien voorafgaand aan de opschaling naar GRIP 4 sprake was van een GRIP 3 komt het GBT te vervallen.

Het RBT is het adviesteam van de voorzitter van het bestuur. Regeling werktijden is de indeling van werktijden in: – regelmatige werktijden ( alleen overdag op werkdagen), – onregelmatige werktijden (eventueel te onderscheiden in avondwerk, nachtwerk, werk op zaterdag, werk op zondag), – ploegendienst. Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. De Regeling voertuigen heeft betrekking op alle vormen van vervoer op de weg.

Ongeacht of er een CAO van toepassing is, kan dus op ondernemingsniveau in overeenstemming tussen werkgever en medezeggenschapsorgaan (in de ATW is dat een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, medezeggenschapscommissie of medezeggenschapsraad) een regeling kan. Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden ofwel MKA is een regeling die je als werknemer de mogelijkheid biedt om zelf je arbeidsvoorwaarden te regelen. Uiteraard gelden er wel bepaalde grenzen en spelregels. De visie is dat de MKA- regeling dient. Een lock-up regeling zorgt ervoor dat bestuurders, oprichters, aandeelhouders en andere sleutelfiguren zich jegens de effecten uitgevende instelling verbinden hun belang in die instelling gedurende een bepaalde periode (meestal 6 maanden) na de beursintroductie niet te vervreemden. Het lijkt op een brugpensioenregeling, maar het is toch nog iets anders. De werkgever betaalt het afgedankte personeelslid een aanvullende vergoeding uit.

Bij een earn out regeling is de koper van een onderneming een deel van de koopprijs pas verschuldigd nadat vooraf overeengekomen resultaten zijn behaald. Binnen het bestek van deze bijdrage zullen wij ons echter beperken tot de consequenties voor de verplicht bod- regeling. Deze overgangsregeling is een voorwaardelijke regeling waarmee werknemers extra ouderdomspensioen kunnen krijgen. Dit extra pensioen wordt voorwaardelijk pensioen genoemd. Het is bedoeld om eerder te stoppen met werken.

Regeling betekenis

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze.

U kunt de volledige tekst van Regeling Stimuleringssubsidies Vertaald Literair Werk, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en. Nederlandse tekst te waarderen is. BTER (Bedrijfstakeigen regelingen ). De bedrijfstakeigen regelingen (BTER) voor de bouw vinden hun grondslag in de CAO voor de Bouwnijverheid en zijn in beginsel collectief. Uitgangspunt is dat alle werkgevers en werknemers die onder de CAO vallen aan de regelingen deelnemen en samen de baten en lasten ervan.

De CDC- regeling neemt in populariteit toe. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution. Hier leggen we uit wat dat betekent. WOM- regeling nog meer substantieel omdat dit vastgoed onder het.

De werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers, en bundelt deze in één collectieve regeling. In feite is het een versimpeling, maar natuurlijk brengt het voor u als werkgever in eerste instantie een hoop papierwerk en zorgen.