Primair en secundair slib

Slib dat in de voorbezinktank van een waterzuiveringsinstallatie wordt afgescheiden en dat bestaat uit bezinkbare zwevende stoffen. Omdat de micro-organismen zich voeden met dit afval, zullen ze toenemen in aantal, waardoor extra biologisch slib gevormd wordt. Dit zogenaamde secundaire slib is het belangrijkste bijproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater en vormt samen met het roostergoed, zand en eventueel primair slib uit de primaire. In deze 86 slibgistingsinstallaties wordt circa 50% van al het. De primaire zuivering kun je verdelen in verschillende stapjes. Rooster: Het influent bevat meestal componenten die niet in een riool thuishoren. Slibmengsels, bestaande uit 80 procent secundair slib en 20 procent primair slib (op basis van droge stof), zijn vergist in vier kleine vergisters ( acht liter) bij een verblijftijd van circa 20 dagen en een temperatuur van 37°C.

Het afvalwater bevat voedingsstoffen zoals BZV, stikstof en fosfaat, die in de beluchtings-. De gemiddelde concentratie van organische stof in spuislib varieert van 65 % ( primair slib) tot 75 % ( secundair slib ). Vereenvoudigde weergave van een AWZI en haar bronnen voor methaan en lachgas. Primair en secundair geraffineerde koper geproduceerd door elektrolyse of smelten. Exclusief secundair koper herwonnen door smelten. Schatting BGS op basis van importcijfers. De pilotvergister werd twee maal daags gevoed met een mengsel van ingedikt primair en ingedikt secundair slib (50 : 50 volume%). Dagelijks werden de pH, temperatuur, droge stof (DS), en chemisch zuurstofverbruik (CZV) bepaald van de beide slibstromen in de voeding en in het uitgegiste slib. Afvoer en verwerking van het slib.

Met uitzondering van de gevallen waarbij een septische tank als voorbezinking. Slibbehandeling Het slib ( primair en secundair ) wordt ter plaatse ingedikt en ontwaterd met behulp van filterpersen. Het opgevangen water wordt teruggestuurd naar de inlaat van de RWZI en het ontwaterde slib wordt per container afgevoerd. Zowel de verwerking van primair, secundair als gemengd slib behoren tot het onderwerp van deze studie. Bij de rwzi Drachten en de rwzi Franeker, die een mengsel van primair en secundair slib vergisten, waren de stikstofconcentraties aanzienlijk lager. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gemeten N-concentraties in het filtraat van uitgegist secundair slib, het uitgegiste mengsel van primair en secundair slib, het. Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas.

Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit pri- mair en secundair slib. Actieve hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting. Het primaire slib is afkomstig van de voorbezinktank. Het spuislib bestaat uit zowel primair als secundair. Secundair slib is het biologische slib dat wordt verwijderd uit een actiefslibinstallatie. Bodembelasting door de groente- en fruitverwerkende nijverheid kan ontstaan door de afzet van organisch afval en secundair gevormde producten, zoals slib21.

Primair en secundair slib

Er kunnen drie soorten slib onderscheiden worden: primair slib : zand, goed bezinkbare stoffen en organische bestanddelen slib afkomstig van aërobe. RWZI Garmerwolde, Noorderzijlvest. Deze deeltjes vormen het primair slib. In de vergistingstanks wordt een deel van de organische stof afgebroken en omgezet in biogas. Het biogas wordt in een WKK verbrand waardoor warmte en elektrische energie wordt geproduceerd. Deze energie wordt op de zuivering gebruikt.

Toelichting: Dit is het slib dat meegevoerd wordt met het rioolwater dat de rwzi binnenko. In de sliblijn wordt het deel van het slib dat niet wordt teruggevoerd naar de selector of beluchtingstank, het surplusslib. Vervolgens wordt het slib mesofiel vergist. Na vergisting wordt het slib ontwaterd in centrifuges. De verblijftijd bedraagt 50 dagen. Het ontwaterde slib wordt vervolgens gedroogd in twee thermische slibdogers. Door de hogere temperaturen bij thermofiele vergisting ( 50 – 55oC) wordt er tijdens de vergisting meer stikstof ontsloten als ammonium. De slibproductie op drogestof basis neemt per saldo toe, zodat oplossingen dienen te worden gevonden voor de slibgisting.

Tevens nadert de ontwateringsinstallatie zijn technische levensduur. Producttoepassingen Binnen dit project wordt met pilot onderzoek de.