Premie gescheiden riolering

De installatie heeft een permanent karakter en heeft een afvalwaterafvoerleiding ( gescheiden van de hemelwaterafvoerleiding) tot aan de rooilijn die grenst aan de openbare riolering. De aanvraag tot het bekomen van een premie moet schriftelijk gebeuren en kan slechts éénmaal per woning of lokaal toegekend worden. In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om het afvalwater apart te lozen in de riolering en het regenwater af te koppelen van de riolering. Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de. Een gescheiden riolering : niets dan voordelen: Afwassen, een douche nemen, het toilet doorspoelen. Dat vervuild water moet eerst gezuiverd worden vooraleer het terug kan naar de natuur.

Premie gescheiden riolering

En dat gebeurt in een waterzuiveringsinstallatie.

Binnen de perken van de jaarlijkse in het budget voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet- verontreinigd hemelwater voor panden die gelegen zijn langs een straat waar. Na goedkeuring van de aanvraag kunnen de werken uitgevoerd worden. Premie aanleg gescheiden riolering. Na uitvoering van de werken moet er een verplichte keuring van je privériolering uitgevoerd worden. Deze premie wordt toegekend voor de aanleg van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande, particuliere woningen.

Opgelet, nieuwbouw komt niet in aanmerking omdat bij de bouw van een nieuwe woning een gescheiden riolering verplicht is. De premie voor de volledige (100 %) afkoppeling van hemelwater van het afvalwater is alleen voor het aanleggen van een afvoer voor het niet-verontreinigde. Wordt er bij een bestaande particuliere woning overgegaan tot de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater, dan kan je hiervoor een premie krijgen, op voorwaarde dat je gemeente voor riolering is aangesloten bij Infrax en de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van.

Premie gescheiden riolering

Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein.

Gescheiden riolering : vuil water en regenwater apart. Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren voor de aanleg van gescheiden riolering op privédomein kunnen vanaf nu opgevraagd worden via de website van Infrax. Infrax behandelt de subsidieaanvragen en uitbetalingen in opdracht van de gemeente Rotselaar. Daarom geeft de gemeente Deerlijk een premie voor de aanpassing van het bestaande afvoersysteem op privaat domein, wanneer een nieuw gescheiden openbaar rioleringsstelsel wordt aangelegd.

Na het uitvoeren van deze afkoppelingswerken moet het private rioleringsstelsel gekeurd worden door een erkend. De beheerders van riolen proberen op termijn op zoveel mogelijk plaatsen een gescheiden riolering te voorzien, waarbij het hemelwater niet in de riol. Met dit formulier vraag je jouw premie voor de aanleg van een gescheiden riolering aan. De eigenaars of bewoners van een bestaand gebouw waar een gescheiden riolering of een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) wordt aangelegd of heraangelegd. SINT-PIETERS-LEEUW – Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die ervoor zorgen dat hun riolering gescheiden wordt zodat er geen regenwater meer in de vuilwaterleiding terecht komt, kunnen daarvoor een éénmalige premie krijgen. Heraanleg of herstellingswerken van een reeds aanwezig gescheiden systeem komen niet in aanmerking voor subsidie. Het premiebedrag is afhankelijk van de gemaakte kosten.

Bij de aanvraag van de subsidie moet een. De kosten voor het aansluiten op een gescheiden riolering kunnen hoog oplopen. Daarom kent de gemeente een premie toe aan inwoners die willen omschakelen. Deze premie geldt enkel voor woningen met een bouwvergunning van vóór 1 februari. Voor woningen, gebouwd na deze datum, heeft uw gemeente een gescheiden riolering op privé domein opgelegd. Elke aansluiting moet voldoen aan het gemeentelijk reglement gescheiden riolering.

De premie geldt niet als de werken werden opgelegd via een stedenbouwkundige vergunning. Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor bestaande ééngezinswoningen een premie voor de scheiding van hemel- en afvalwater op privédomein waarbij het afvalwater wordt aangesloten op de openbare riolering. Wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, moeten alle gebouwen gelegen langs het traject der werken, het regenwater afkoppelen van het afvalwater.