Oppervlaktewater definitie

Oppervlaktewater is al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt. Het staat hiermee in tegenstelling tot het grondwater dat bij bronnen opwelt, het op de polen en in gletsjers in de vorm van ijs gebonden water en waterdamp in de dampkring. Tezamen vormen al deze vormen van water. Alle water dat aanwezig is in sloten, rivieren, kanalen en meren. Direct aan het aardoppervlak waarneembaar water, zich in vele vormen manifesterend.

Van stromende beken tot stilstaande vennen, van kleine poelen tot grotere meren, van ondiepe regenplassen tot diepe zandwinputten. Van natuurlijk meanderende beken tot gegraven, rechte wijken, sloten en. Ook de Kaderrichtlijn Water kent een definitie van dit begrip, die echter enigszins afwijkt van de definitie volgens de. Meest gestelde vragen over definities en begrippen. Dat deel van de kringloop van het water dat zich afspeelt op het landoppervlak. De zeeën en oceanen worden er dus niet toe gerekend.

Via het landoppervlak wordt ongeveer een derde van de totale hoeveelheid neerslag die op het land valt afgevoerd. Het merendeel van het oppervlaktewater stroomt via. Definities oppervlaktewater – en grondwaterbescherming (integraal waterbeleid (hoofdstukken 2.3,4.2, 5.3 en 6.2 ( oppervlaktewater ) en 2.

Oppervlaktewater definitie

Bij inschatting van de kostprijs dient rekening gehouden te worden met o. De nadere invulling van het begrip zou in jurisprudentie gestalte moeten krijgen. In de memorie van toelichting op het wetsontwerp is. Voor sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen gelden de kwaliteitselementen van de voornoemde categorie natuurlijk oppervlaktewater, en wel die waarmee het betrokken sterk veranderd waterlichaam de grootste overeenkomst vertoont. DIWB) overstromingsgebied dat met dat doel is afgebakend in een stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringsprogramma of door een. Carlo Vandecasteele, Chantal Block.

DEFINITIE Onder verontreiniging van oppervlaktewater of grondwater verstaat men de aanwezigheid van "vreemde stoffen" in het water, of een verandering van de concentraties van de aanwezige componenten. Dit kan ecologische gevolgen hebben of kan maken dat het water niet. Definitie oppervlaktewater Vast is komen te staan dat het slootje doorgaans droog staat zodat kennelijk het afvalwater meteen de grond in zakt. Milieukwaliteitsnormen richten zich op het beschermen van de algemene milieukwaliteit. Er zijn milieukwaliteitsnormen voor stoffen in oppervlaktewater, grondwater, sediment, bodem en lucht. De overheid gebruikt milieukwaliteitsnormen bijvoorbeeld voor:. De in het waterbeheer gehanteerde gegevensstandaard DAMO is als basis gebruikt voor de definitie van het datamodel. Degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van aan de kernzone van oppervlaktewateren grenzende percelen.

Beschikbare reservoirs van natuurlijk water bestaan uit groundwater, stromend oppervlaktewater en zeewater. Grondwater is water dat voorkomt in porieën en scheuren in rotsformaties en sedimenten in de aardkorst. Het is afkomstig van regenwater of sneeuw.

Oppervlaktewater definitie

Het loopt vertikaal door de bodem richting gronwater. Vertalingen in context van "voor alle oppervlaktewater " in Nederlands-Engels van Reverso Context: verzoekt de Commissie op Europees niveau een stelsel voor. Dit is het Complete Synoniemen Woordenboek. In deze legger wordt verstaan onder: a. Beschermingszone: Zone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zo-danig in de.

Definitie : De indicator beoogt een evaluatie van de chemische kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen en een beantwoording van de vraag of de “goede chemische toestand” al dan niet bereikt is, volgens de door de KRW opgelegde methodologie. Bedrijfsafvalwater is alle afvalwater dat niet voldoet aan de definitie van huishoudelijk afvalwater of koelwater. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen. Lozing in oppervlaktewater : het te lozen afvalwater moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd in Vlarem II artikel 4. In het kader van de KRW zijn de naam en definitie van de entiteit aangepast. De oorspronkelijke definitie van OPP. WATER was: Het grondoppervlak in principe bedekt met water. De bovenstaande, ruime definitie van OPP. WATER kan ingeperkt worden door een synthese van de volgende definities van oppervlaktewater :. De betekenis van oppervlaktewater vind je op deze pagina.

Er werd 1 definitie van oppervlaktewater gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Daarom is er een evaluatie van het beleid uitgevoerd. Doel nota herindeling functies oppervlaktewater.

Het doel van de nota herindeling functies oppervlaktewater was het vaststellen van heldere definities van de functies primair en secundair. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse criteria.