Onvoorzien geval

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan. De straf van den by onvoorzien toeval gepleegden doodslag is toch of ganschelyk geene, of gering, en vooral willekeurig. Wy meenen ook en zyn teffens verzeekert, dat uwe plicht van u eischt God voor zyn gunst te danken. Men ziet derhalven, van hoe weinig kragt en hoe gedrongen het is, als men de tegenswoor: dige omstandigheden van Engeland als een onvoorzien geval, als iets zeer buiten gewoon, dat nooit iemand gedagt hadt, dat zou hebben kunnen gebeuren, wil doen voorkomen. De oorzaak daar gelaten, wat heeft nu dog anders. Men zou zich in den eersten opslag.

PTZ-beweging in feite op puur toeval berustte en (in dit geval ) geheel onvoorzien was. Given the irreducible dimension of projection involved in such a dynamic, how can we deny the. Klooster was gekomen, dewyl een onvoorzien geval hem verhinderde zyne plicht in dit Stuk natekomen. Zo haast den Eerwaardigen Pater Ruyz, den brief ontfangen had, begaf hy zich zonder vertoeven op weg. Geen resultaten gevonden in de encyclopedie.

Daarbij overweegt de Rechtbank dat het bij onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW gaat om omstandigheden die zijn ingetreden na het sluiten van een overeenkomst en die partijen niet in hun overeenkomst hebben verdisconteerd. In dit geval hebben partijen de situatie van. We hebben 3 resultaten gevonden voor Onvoorzien geval in het puzzelwoordenboek. Stel dat een verzekeraar hier bij schade anders over denkt dan een verzekerde. In het slechtste geval moet de rechter dan een oordeel geven. Je kunt niet alles voorzien in het leven. Zonder onvoorziene gebeurtenissen zou het een saaie bedoening zijn. Als advocaat loop ik nogal eens tegen een onvoorziene omstandig- heid aan.

Voor het geval u niet vaak betrokken bent bij. In het geval van een onvoorzien gevaar dat de volksgezondheid of het milieu bedreigt en niet door andere middelen kan worden bedwongen, moeten de lidstaten biociden die niet aan de voorwaarden van deze verordening voldoen, voor beperkte tijd kunnen toelaten. En cas de danger imprévu menaçant la santé. De RUD vindt dit echter voor de inzichtelijkheid van de begroting en verantwoording. Vergelijkbare woorden die betrekking hebben op het woord onvoorzien geval zijn: toeval, peripetie. Het andere uiterste is het opheffen van de post Onvoorzien. In dat geval verdwijnt de budgetflexibiliteit en zal de projectorgani- satie praktisch bij elke kostenoverschrijding moeten aankloppen bij zijn opdrachtgever.

Dit zal extra tijd en geld kosten en daar- mee de efficiëntie niet ten goede komen. Daarbij doet de werkgever onder andere een beroep op onvoorziene omstandigheden. De rechter wijst dit beroep van de hand. Volgens de rechter is het maar de vraag om het hier gaat om onvoorziene omstandigheden. Maar zelfs als dat het geval is, gaat het hier om omstandigheden die voor rekening van de werkgever. Een voorbeeld hiervan is een geval waarin tijdens de uitvoering van een project een grote archeologische vindplaats wordt aangetroffen zonder dat dit was te voorzien. Meer- en minderwerk zijn twee termen uit de de bouw en civiele techniek, waarmee een overzicht van alle niet voorziene veranderingen in een ( nieuwbouw) project worden aangeduid.

Voor meerwerk moeten extra uitgaven worden gedaan. Voor minderwerk kan een bedrag terug worden gekregen. BW), ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden (imprévision) (art. 6:258 BW) en non-conformiteit (art. 7:22 BW). In het hierboven beschreven geval loopt de eiser het risico dat hij zelf de (aanvullende) verzekeringspremie zal moeten betalen. DutchDat instrument mag toegepast worden voor nieuwe, onvoorziene uitgaven en het is daarom bij uitstek het principe dat in het geval van de plotselinge omwenteling in Servië gebruikt kan worden.

It is quite justified to deploy this instrument for new. De nog te verdelen posten betreffen (positieve of negatieve) reeksen die reeds aan de EZ-begroting zijn toegevoegd, maar waarvan nog niet duidelijk is op welke beleidsartikelen zij uiteindelijk zullen worden verwerkt. Of dat in een concreet geval mogelijkheden biedt is weer afhankelijk van de aard van het contract, de uitleg daarvan en de omstandigheden van het geval. Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat de rechter een wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden kan uitspreken.