Nederlandse grondwet artikel 1

In hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet i zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod ( art. 1 ), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. De woorden of op welke grond dan ook breiden het verbod van discriminatie tot andere dan de in dit artikel genoemde discriminatiegronden uit.

Nederlandse grondwet artikel 1

Daarom staat er in artikel 1 ook dat we wel gelijk behandelen, maar alleen als de situaties heel veel op elkaar lijken. Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands i. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid. Gelijke behandeling vs vrijheid van meningsuiting. Als voorbeeld wordt het Tweede Kamerlid. Hij vindt zelf dat hij mag zeggen wat hij wilt, onder artikel 7 van de grondwet. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld.

Nederlandse grondwet artikel 1

Verder staat in artikel 1 dat discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden.

Ook aanzetten tot haat of discriminatie is verboden. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Artikel 1 inzichtelijk te maken. Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt tussen mensen. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Artikel 1 en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze.

De Grondwet is een wet waarin de verhouding tussen de burger en overheid wordt geregeld. In eerste instantie wordt in deze wetten de burger beschermd tegen de overheid. De praktijk wijst echter uit dat de bepalingen in de Grondwet ook steeds meer gebruikt worden voor de verhouding tussen burgers onderling. Een van de grootste veranderingen was de aanpassing van artikel 1. Artikel 1 is voor humanisten niet alleen belangrijk vanwege het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod maar ook om een andere reden: de emancipatie van de. Daar waar mogelijk, zijn onder het artikel van de Nederlandse Grondwet verbanden of gelijkenissen met de Europese Grondwet inzichtelijk gemaakt. Vertalingen in context van " artikel 1 van de Grondwet " in Nederlands -Engels van Reverso Context: Als artikel 1 van de Grondwet.

Nederlandse grondwet artikel 1 Nederland Holland godsdienst levensovertuiging ras geslacht. Donderdag 14 december is het kunstwerk onthuld. Het kunstwerk Artikel 1 hangt in de hal van het gemeentehuis. Op de vraag of mensen weten wat er in dit artikel staat, geeft 48 procent een bevestigend antwoord. Maar als zij vervolgens een lijstje krijgen voorgelegd met zes. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, is bij een meerderheid van de mensen niet bekend.

Voor de bij de Grondwet bepaalde gevallen worden de gekozen leden van elke Kamer in een Nederlandse en een Franse taalgroep ingedeeld op de bij de wet vastgestelde wijze. De senatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 1 °, 3° en 6°, vormen de Nederlandse taalgroep van de Senaat. Hoe dan ook stuiten de initiatiefnemers in de huidige en toekomstige Kamer op de VVD, die precies het tegenovergestelde met artikel 1 wil om hetzelfde doel te bereiken. Volgens de liberalen zou de Grondwet kunnen volstaan met een Nederlandse versie van de gevleugelde woorden uit de Amerikaanse. Nieuwe raad Den Bosch beslist over Nederlandse vlag en artikel 1 grondwet in raadszaal.

Een algemene verbodsbepaling dus die in geen enkele andere grondwet dan de Nederlandse Grondwet voorkomt. Kerk en staat, concept van de mens als maat der dingen. In Nederland moet iedereen in gelijke situaties gelijk worden behandeld. Dit staat in Artikel 1 van onze Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het.

Gw consistent zou worden gemaakt met andere Nederlandse, alsook internationale wetgeving omtrent gelijke behandeling.