Kosten depot notaris

Het komt geregeld voor dat cliënten de notaris vragen om geld onder zich te houden of nemen. Er is ook dan geen werkelijk inhoudelijke rol voor de notaris voor de transactie waaruit het depot voortkomt. De kosten daarvan worden geacht te behoren tot kosten. Omdat de rente de laatste tijd zo laag staat, wordt ook nog wel afgesproken dat er 1% van het depotbedrag als administratiekosten in rekening wordt gebracht. Tja en als het vervolgens jaren duurt voordat het depot uitgekeerd kan worden is natuurlijk niet zo zeer het probleem van de notaris.

Kosten depot notaris

Overigens moet u er wel rekening mee houden dat de notaris verplicht is om rente bij te schrijven op het depot, maar ook bevoegd was om administratiekosten in rekening te brengen. Voor degene die gewend is om met kostenverhaal te werken zijn dat bekende vormen, die in tijden van economische malaise zo hun eigen problematiek kennen.

Er is nog een vierde methode die in de huidige tijd goed kan worden gebruikt, namelijk het depot bij de notaris. Die is toepasbaar als het geld beschikbaar is. Wanneer iemand van plan is een woning te kopen, vernieuwbouw of een bestaande woning, kan bij het constateren van een gebrek aan die woning een deel van de koopsom of de laatste termijn van zijn betaling in depot stellen bij de notaris. De tuchtrechter heeft daar – naar mijn mening terecht – korte metten mee gemaakt. Ook tegen de wil van partijen moet een notaris een depotakte op- stellen. De notaris heeft met deze uitspraak meteen een afdoende argument in.

Om de verdeling van de woning niet te laten stagneren, is het mogelijk gebruik te maken van de regeling de gelden bij de notaris in depot te storten. Deze rente is gelijk aan de rente die de bank ons kantoor vergoed, eventueel verminderd met een kleine kostenvergoeding. Bij de koop van een onroerend goed wordt de koopprijs meestal via de derdenrekening van een notaris aan de verkoper betaald. Soms kiezen partijen ervoor om een bedrag bij de notaris in depot te houden, bv. Koopt u een huis, waaraan nog enkele te herstellen gebreken zitten, dan doet u er goed aan met de verkoper af te spreken dat de notaris bij levering van het huis een deel van de koopsom in depot achterhoudt totdat de gebreken zijn verholpen. Daarvoor is een depotovereenkomst tussen koper en verkoper nodig. Spreek af dat de koper gerechtigd is de kosten voor herstel te voldoen uit het depotbedrag als de verkoper in gebreke blijft. Aan wie mag het depot worden uitgekeerd?

Wie voldoet de kosten die verbonden zijn aan het opstellen van de depotovereenkomst ? Moet de notaris rente vergoeden over het. De bankgarantie blijft geblokkeerd. U kunt zich eventueel op eigen kosten laten bijstaan door een deskundige. Ruzie bij de notaris gaat jou geld kosten. Hij hield deze in depot omdat er geen eenduidige (uit)betalingsopdracht was verstrekt door de man en de vrouw. In de ogen van de tuchtrechters had de notaris namelijk een depotovereenkomst moeten maken en laten tekenen door de ex-partners. U kunt overwegen de rapportage te deponeren bij een notaris.

Kosten depot notaris

Hiermee voorkomt u op een later tijdstip allerlei onnodige discussies over het moment van ontstaan van de eventuele schade aan uw vastgoed. Perfectkeur kan dit gehele traject tegen een scherp tarief voor u verzorgen. De akte van levering werd getekend, maar de notaris betaalde de overwaarde niet uit. Zij wilde namelijk dat de notaris gewoon de helft aan haar zou uitbetalen.

Artikel 48 van de Wet op het Notarisambt (ook wel de “ Notariswet ”) zegt dat een iemand aan een Notaris kan vragen om een akte in zijn protocol op te nemen. Als zo een stuk aan de Notaris wordt aangeboden, dan maakt hij van dat feit een Notariële Depotakte op en hecht het aangeboden stuk aan die. Als koper van een nieuwbouw woning of appartement heb je het wettelijk recht om bij oplevering de laatste 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris. De aannemer mag ook een bankgarantie stellen van 5% van de aanneemsom en deponeren bij de notaris. Je moet dan wel het volledige bedrag betalen. Doordat de notaris de depotakte en het stuk opneemt in zijn protocol, kan de notaris de originele aktes niet meer afgeven.

Bij het aanbieden van het stuk moet de notaris kunnen weten wat de inhoud is. Het stuk mag dus niet verzegeld of op een andere manier onleesbaar. Tenzij je aan de notaris laat weten dat je het depot wilt handhaven omdat er volgens jou nog gebreken zijn. Het bedrag dat in depot blijft dient in dat geval in verhouding te staan tot de kosten van herstel van de resterende gebreken. Als je het depot wilt handhaven, zal het pas aan de aannemer worden uitbetaald zodra jij. Een bouwdepot is een deel van de hypotheek dat door de geldverstrekker op een geblokkeerde rekening wordt gestort. Dit bedrag wordt dus niet overgemaakt naar de notaris bij de levering.

Sommige geldverstrekkers vergoeden echter 1 % minder over je bouwdepot, de kosten zijn dan dus 1%. Wanneer moet de notaris het depot uitkeren dan wel de bankgarantie vrijgeven?