Geloosd betekenis

Je hebt gezocht op het woord: geloosd. De betekenis van geloosd vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van geloosd gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken.

In Tabel 62 wordt aangegeven wat de specificiteit is van de voornaamste van deze andere afvalwaterstromen en of deze conform de BBT-analyse in hoofdstuk 5 al dan niet samen met het huishoudelijk afvalwater als dusdanig of na voorbehandeling kunnen worden geloosd. Betekenis van het standpunt terzake in de.

Geloosd betekenis

W: 225 of het aantal dagen waarop in de loop van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar koelwater geloosd werd. In de juridische betekenis is er slechts sprake van koelwater wanneer is voldaan aan de. Welzijn is in zijn ruimste betekenis op te vatten: lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk. De hoeveelheid C02 kan echter niet als een criterium in de betekenis van criteriumfunctie worden beschouwd. Indien men erin slaagt de lozing te verminderen met x eenheden, dan dient aan die wijziging. Dat Christus, te deezer gelegenheid, het woord Vriend niet bezigt in eene algemeene betekenis, maar in eenen bepaalden zin, is niet alleen openbaar uit dit.

EDƋNKWAARBICE VOORBEELDEN VAN VRIENDSCHAP. Als (afval)water van een bepaalde locatie wordt afgevoerd naar verdergelegen gebieden en het uiteindelijk wordt geloosd op het oppervlaktewater, heeft dit.

Geloosd betekenis

Europese Hof, de economische betekenis van. Onder water opgewekte schokgolven kunnen daarom via water zonder energieverlies van betekenis worden overgedragen op het menselijk lichaam zonder weefselschade van betekenis te veroorzaken.

Vertalingen in context van "kusten worden geloosd. In het geval dat het afvalwater op het riool wordt geloosd zijn de bepalingen van de Wet milieubeheer inzake afvalstoffen niet van toepassing. Omdat het peil van het buitenwater door de eb- en vloedbewegingen niet steeds hetzelfde is kan er alleen met eb, als dus het buitenwater lager is dan het binnenwater, worden gespuid. Spuien wordt ook gebruikt in de betekenis van iets naar buiten brengen:. De oudste vermelding die het WNT van het woord in deze betekenis van waterberging geeft.

De in artikel 3, lid 1 omschreven afvalwaterstromen, die geloosd worden via. De in het eerste lid genoemde procedure behoeft de goedkeuring van de waterkwal iteitsbeheerder. Bijlage 1 wordt vervangen door een nieuwe bijlage 1. Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De bemonstering van het afvalwater wordt zodanig uitgevoerd dat een monster wordt verkregen dat representatief is voor de totale hoeveelheid geloosd afvalwater gedurende 24 uur. De in deze formules gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis : i = een meetdag van de. De verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en geƫxploiteerd dat de emissies in de lucht die zouden leiden tot luchtverontreiniging van betekenis aan de grond, worden voorkomen. De afgassen worden op gecontroleerde wijze door een schoorsteen geloosd.

Bedrijven met een eigen zuivering die hun gezuiverd water lozen naar oppervlaktewater, worden in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering. Zo vermijden ze dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd in de beek of. Bedrijfsafvalwater is alle afvalwater dat niet voldoet aan de definitie van huishoudelijk afvalwater (of koelwater).

Geloosd betekenis

Als huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater samen geloosd worden, wordt het geheel gezien als bedrijfsafvalwater. Is de oude kreekrug van Schagen naar Niedorp nog van betekenis ? Onderzoek van de historische gegevens die met de afscheiding van.

Riolering en zuiveringsinstallaties konden de zware regenval niet aan, waardoor vervuild water in het oppervlaktewater terechtkomt, dat op zee wordt geloosd. Metingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wijzen uit dat de streefwaarden uit. Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Ook met de betekenis van lozen.

Er is al veel gezocht naar de betekenis van lozen en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. De boezem is het stelsel van waterlopen (vaarten, kanalen e.d.) en meren die tot voorlopige berging van het polderwater dienen, waarna het op het buitenwater ( rivieren, zee, IJsselmeer e.d.) geloosd kan worden. Het water van lager gelegen polders wordt hiertoe op de boezem uitgeslagen.