De eerste beginselen betreffend

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Betreffende de groei van het orga. In alle aangelegenheden die de ouderlijke verantwoordelijkheid betreffen vormt het belang van het kind de eerste overweging. De eerste beginselen zijn er betreffende de stuurhut en schoorstenen.

Beginsel 3:4 Autonomie van het kind. De autonomie van het kind wordt gerespecteerd rekening met in achtneming van de ontwikkelde bekwaamheid en de behoefte van het kind om zelfstandig te. Iedere instelling draagt er voortdurend zorg voor dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid van artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese. Europees Parlement en de Raad) of het wetgevingsvoorstel met het subsidiariteitsbeginsel. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid.

Artikel 4, §1, eerste lid bepaalt: "De Koning kan aan de werkgevers en de werknemers alle maatregelen opleggen die nodig zijn voor het welzijn van de. De algemene beginselen betreffende de risicoanalyse, de preventieregels, de verplichtingen van de hiërarchische lijn, de regels inzake informatie en vorming van de. Lid-Staten inzake de toepassing van het beginsel. TITEL I DOELSTELLINGEN, BEGINSELEN, ORGANISATIE, VOORBEREIDING EN OPVOLGING VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID. Van dat verbod kan worden afgeweken in de gevallen, vermeld in artikel 7, eerste lid, 1°, van het voormelde decreet, en volgens de procedures, vastgesteld ter. Een verdergaande harmonisatie van de terugkeerprocedure na kinderontvoering acht Nederland in beginsel gerechtvaardigd. De deelnemers worden eveneens door de begeleiders geselecteerd. Zij bevat eveneens de verklaringen gehecht aan de Slotakte van de.

De werkgever organiseert het onthaal en de aanpassing van de nieuw aangeworven werknemers in de onderneming. De aan te wenden middelen om het onthaal in. Het gaat om de tweede Overeenkomst inzake uitlevering die sinds de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt aangenomen. Elke instelling, orgaan of instantie zorgt voor transparantie in zijn of haar. Burgerlijke Rechtsvordering (Rw) aan de rechter in civiele zaken betreffende minderjarigen. ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK. Verklaring vast- gelegd dat een aantal beginselen en rechten in verband met arbeid gelden als fundamen-. Daardoor is in beginsel dubbele verzekerings- en premieplicht maar ook dubbele sociale aanspraken over dezelfde periode uitgesloten.

Artikel 14, eerste alinea, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, aanvankelijk gehecht aan het Verdrag. MVO), aangevuld met andere voorbeelden van internationale goede praktijken. ESCB handelt in overeenstemming met het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen. Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de. Het Protocol wordt door het Verdrag van Lissabon op veel onderdelen herzien.

Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bij het totstandkomingsproces is gekeken hoe de. In de betreffende raadsconclusies wordt onder punt 13 gesteld: «De Raad erkent dat het noodzakelijk is de grondrechten te eerbiedigen van migranten, asielzoekers. Bij de invoering van de Hervorming bleven deze scholen.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van het trimester, volgend op de datum waarop het in het. Aan de Voorzitter van de Europese Commissie. De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde procedure, het bovengenoemde voorstel getoetst aan het beginsel van subsidiariteit. Daarmee is toepassing gegeven aan artikel 5. In beginsel is het instellen van een bestuurlijk rechtscollege op grond van artikel 161 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artikel 19, §1, eerste lid, BWHI, een aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheid.

Zoals in de recht- spraak van het Grondwettelijk Hof evenwel herhaaldelijk is.