Beluchtingstank waterzuivering

Omdat er steeds minder landbouwareaal beschikbaar was, en er dus minder te bemesten akkergrond was, ontstond het idee dat waterzuivering efficiënter kon. Waterzuiveringsprocessen Afbeeldingen van beluchtingstank waterzuivering Meer afbeeldingen voor beluchtingstank waterzuivering Afbeeldingen melden Bedankt voor uw feedback. Een andere afbeelding melden Meld de aanstootgevende afbeelding. Bij afvalwaterzuivering worden alle afvalstoffen uit het water gehaald. In de beluchtingstank zitten miljarden bacteriën, al deze bacteriën worden het actieve slib genoemd.

Beluchtingstank waterzuivering

Het actieve slib gaat zinken en een gedeelte hiervan wordt weer teruggepompt naar de beluchtingstank. Alvorens het afvalwater in de beluchtingstank komt, wordt het mechanisch gezuiverde afvalwater in contacttanks gemengd met biologische slibvlokken die ervoor zorgen dat er actief slib ontstaat.

Het actief slib bestaat uit een brede waaier van organismen, van eencellige tot meercellige organismen. Een aerobe waterzuivering op basis van biologische oxidatie met actief slib dient in hoofdzaak voor de verwijdering van de organische fractie uit afvalwater. Een conventioneel actief slib systeem bestaat uit een beluchtingstank waarin de biologische afbraak plaatsvindt en een nabezinktank, waarin het slib wordt. Vanuit de beluchtingstank stroomt het afvalwater naar de nabezinktank.

In deze tank stroomt het water heel erg langzaam. Daardoor klonteren de bacteriën samen tot vlokken en zakken naar de bodem.

Beluchtingstank waterzuivering

Aan het afvalwater wordt (retour)slib toegevoegd waarna het in de selector of beluchtingstank wordt gebracht. Met inbreng van lucht worden de verontreinigingen biologisch afgebroken onder toename van de hoeveelheid slib. Na de beluchtingstank wordt het behandelde afvalwater afgevoerd naar een bezinktank, waar.

Beluchtingsbassins: Nadat het water is ontdaan van grof vuil, zand en slib blijven in het water nog verschillende opgeloste en zwevende stoffen over. Om die te verwijderen wordt in de beluchtingstanks gebruik gemaakt van een biologisch afbraakproces dat zich ook in de natuur afspeelt. De vele bacteriën in het water. Nu begint de biologische zuivering in de beluchtingstank. Om de bacteriën goed te laten gedijen en het natuurlijke zuiveringsproces (zoals dat ook in de sloot plaatsvindt) te versnellen, wordt extra zuurstof in het water gebracht. De Opur Supercompact is ontwikkeld volgens het alom bekende actief slib systeem (zoals de meeste openbare waterzuiveringsinstallaties).

De waterzuivering bestaat uit een voorbezinker (1), een beluchtingstank. Daarna gaat het water naar de aangren- zende beluchtingstanks. In die ovale tanks circuleert het water. Zogeheten puntbeluchters brengen het water heftig in beweging. Hier worden bacteriën aan het afvalwater toegevoegd. Die bacteriën moeten het echte werk doen. Zij eten het vuil zogenaamd op.

Beluchtingstank waterzuivering

Naast eten hebben bacteriën ook zuurstof nodig. Waterzuivering beluchtingstank nutriënten ammonium nabezinktank fosfaat methaangas slibgistingstank nitraat biobrandstof eutrofiëring sediment waterplanten. Daar worden ze met een langzaam ronddraaiende ruimer bij elkaar geveegd. Omdat de bacteriën opnieuw gebruikt kunnen worden, worden ze met een grote schroef terug naar de beluchtingstank gepompt. Wat overblijft is schoon water.

Dit pompen we terug naar een rivier of kanaal. Maar let op: dit is geen drinkwater! Het optimale pH-gebied bedraagt 6,5 – 8,5. Bovendien hebben die pH-waarden betrekking op het water in de beluchtingstank van de biologische waterzuivering en niet op het binnenkomende afvalwater. Het influent wordt immers verdund met het water uit de beluchting en wordt bovendien geneutraliseerd door de reactie. In ons werkstuk gaan we jullie informeren over de werking van een waterzuiveringsinstallatie. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we graag wilden weten wat voor techniek er toegepast wordt in een waterzuiveringsinstallatie. Water behoort tot de belangrijkste levensbehoeften op aarde.

Algemeen kan men een waterzuivering met plantensystemen omschrijven als een bodem- of filtersubstraat beplant met moerasplanten (helofyten) waar het voorgezuiverde afvalwater door. In een actief slib-systeem bevinden de micro- organismen zich vrij zwevend in het voorgezuiverde afvalwater in een beluchtingstank. Rioolwater wordt door de gemeente overgedragen aan het waterschap. Het waterschap leidt het rioolwater vervolgens naar een rioolwaterzuivering.

Daar wordt het vuile water gereinigd zodat het terug gebracht kan worden in beken en rivieren. Hoe werkt een rioolwaterzuivering. De zuivering loost het gezuiverde water op het oppervlaktewater. Dit kan een sloot, een meer of een andere watergang zijn.