Behandeling difterie vroeger

Als difterie wordt vermoed, is behandeling van een patiënt op een intensivecareafdeling noodzakelijk vanwege het risico op verstikking en de reacties op toxinen. Lees hier de begrijpelijke uitleg over difterie, zoals: de symptomen, oorzaak en behandeling. Lees patiëntverhalen en stel vragen. Het is vergelijkbaar met een ernstige keelontsteking. Difterie, vroeger ook wel kroep genoemd, is een bacteriële infectie aan de luchtwegen.

Difterie kan allerlei verschijnselen geven, zoals: keelpijn, bloederig neusslijm, ernstige benauwdheid, huidzweren, hartklachten, verlammingen en verwardheid.

Behandeling difterie vroeger

Het is een ernstige ziekte waar vroeger veel kinderen aan stierven. Wanneer difterie van het strottenhoofd optreedt, dit was vroeger bekend onder de naam kroep, treedt er een ernstige benauwdheid op. Zonder behandeling sterft ruim 10 procent van de patiënten, waarvan het grootste gedeelte hartproblemen of ademhalingsproblemen heeft gekregen.

De sterftekans is het grootst bij zeer jonge kinderen en zeer oude mensen. Vroeger overleed 5 tot 10 % van de difteriepatiënten aan complicaties, waaronder: 1) Complicaties door membranen of oedeem: luchtwegobstructie. Was vroeger de letaliteit in de West-Europese landen vóór de vaccinatie 5-10, in de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten is de letaliteit minder dan 5, waarschijnlijk door een adequate behandeling en vroegtijdige herkenning van de daar epidemische. Difterie was vroeger een belangrijke doodsoorzak bij kinderen. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen. Vroeger stierven er veel kinderen en ouderen aan kroep. Bij een vermoeden dat er sprake is van difterie is een opname, en behandeling, op een intensivecareafdeling absoluut noodzakelijk. In het bijzonder gezien de kans.

Difterie ( vroeger ook croup genoemd) is een bacteriële infectie die wordt veroorzaakt door het micro-organisme Corynebacterium diphtheriae. Bij de behandeling wordt de patiënt allereerst geïsoleerd – difterie is een zéér besmettelijke ziekte – en krijgt bedrust voorgeschreven. Er kunnen ook verlammingen ontstaan van het verhemelte, leidend tot nasale spraak en verslikkingen. Deze verlammingen treden pas na enige weken op en herstellen langzaam, maar restloos.

De behandeling bestaat in het zo vroeg mogelijk toedienen van antitoxine. Difterie is een uiterst besmettelijke acute infectieziekte die meestal de amandelen. Vroeger was difterie een belangrijke oorzaak van kindersterfte. Tegenwoordig is een humaan antidifterietoxine op indicatie beschikbaar bij het RIVM. Vroeger werd bij behandeling van difteriepatiënten een paardenserum gebruikt.

Ondanks de behandeling met antibiotica, hoge doses antitoxine en intensieve zorgen bedraagt de mortaliteit 5-10%. Indien de vorige injectie – bij iemand die vroeger volledig gevaccineerd werd – langer dan. Er zijn alleen nog sporadische gevallen bekend. Difterie, een ziekte die vroeger ook bekend was onder de naam kroep, wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie verspreidt zich heel.

Behandeling difterie vroeger

RVP beschermt tegen 12 infectieziekten. Difterie, dat vroeger ook bekend stond als kroep, is een ernstige en erg besmettelijke infectieziekte die soms een dodelijke afloop heeft. Difterie moet in het ziekenhuis behandeld worden met antitoxine en antibiotica. De antitoxine neutraliseren de toxinen die afkomstig zijn van de difteriebacterie. Infectie, veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium diphtheria, waarbij de slijmvliezen van de neus- en keelholte bedekt kunnen worden met een grijswit vlies dat het ademen bemoeilijkt. De ziekte wordt overgebracht door hoesten.

Vele kinderen zijn eraan overleden en sommige hielden er blijvende ongemakken uit over. Zelf kreeg ik weer veel spierpijn en was ik veel bang dat het weer ischias zou worden. De DTP vaccinatie wordt aanbevolen voor vrijwel alle landen, behalve West- Europa, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië. De aanbeveling geldt dus ook voor Turkije en Oost-Europa.

DTP staat voor difterie, tetanus en polio. Vroeger toen vaccinatie nog niet gebruikelijk was, vormde difterie de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen. Behandeling bestaat voornamelijk uit verlamming met aan curare verwante spierverslappers en beademing.