Bacterien in actief slib

Fosfaat kan door actief slib onder bepaalde condities biologisch verwijderd worden: fosfaat accumulerende bacteriën (afgekort tot PAO, wat staat voor Phosphate Accumulating Organisms) kunnen fosfaat opslaan als polyfosfaat. Dit vermogen tot fosfaatopslag kan in een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt worden voor. Op deze wijze tracht men de groei van draadvormende bacteriën te verminderen. Een conventioneel actief slib systeem vertoont over het algemeen een betere werking van de bezinking in.

Dit vereist dan weer heterotrofe bacteriën, de aanwezigheid van een koolstofbron en anoxische condities (gemengd en niet belucht).

Bacterien in actief slib

In een continu actief slib systeem. De Biocoenose van het actief slib geeft informatie over de staat van actief slib en over de reinigings prestaties. Bacteriën zijn eenvoudige, kleurloze, eencellige organismen die oplosbaar voedsel gebruiken en geschikt zijn voor zelfreproductie zonder zonlicht.

Als verteerders vervullen zij een onontbeerlijke. Tijdens de bio- logische afvalwaterzuivering wordt orga- nisch N door bacteriën in het actief slib in NH4-N omgezet en samen met het al aanwezig NH4-N in het afvalwater via nitriet tot nitraat geoxideerd (nitrificatie). Het gedeelte van de stikstofverbindingen dat niet biologisch. Deze bacteriën verschillen van andere micro- organismen doordat zij grote hoeveelheden fosfaat in hun bateriecel opslaan.

Bacterien in actief slib

De granulaire opslag van fosfaat in de bacteriecel is zichtbaar te maken m. Toepassing van warmtepompen vindt momenteel vooral plaats op het effluent.

In het actief slib daarentegen kan de biologische restwarmte gebruikt worden als warmtebron voor warmtepompen. Actief slib is een mengsel van allerlei zuurstofverbruikende bacteriën. Het helpt bij de biologische afbraak van afvalstoffen in afvalwater. De bacteriën in actief slib leven van afvalstoffen. Ze breken die af met behulp van zuurstof uit het afvalwater. Tijdens het actief slib proces wordt het binnenkomende afvalwater vermengd met een geconcentreerde suspensie bacteriën (het actief slib ) die verantwoordelijk is voor de afbraakprocessen.

Bij de waterzuiveringsinstallatie van Boralit staat de beluchting zowel in voor de zuurstofvoorziening als voor het mengen van de reactorinhoud. Door continu te beluchten komen er aerobe bacteriën in de installatie. De scheiding tussen het gezuiverde water en het actief slib vindt plaats in de nabezinker. Bijna de helft van alle actief – slibinrichtingen heeft periodiek of continu te maken met technische problemen en extra kosten door het optreden van licht slib. Licht slib ontstaat door massale groei van bepaalde typen draadvormige mikro- organismen en bacteriën die slijmstoffen produceren, hetgeen de bezinkbaarheid. De nitrificatie in het actief – slibproces geschiedt door bacteriën van de geslachten Nitrosomonas (omzetting amonium in nitriet) en. Uitrobacter (omzetting nitriet in nitraat). Deze bacteriën hebben een lage groeisnelheid ten opzichte van de andere bacteriën in het actiefslib, zodat nitrificatie alleen bij een hoge slibleeftijd op-.

Of hebben alle systemen dezelfde bacteriecultuur, met telkens een ander substraat ? Ik neem aan dat er een verschil moet zijn tussen een actief slibsysteem waar de bacterieën in een slibmassa zitten enerzijds en een systeem. Een belangrijke procesconditie voor het biologisch fosfaatverwijderingsproces is het mengen van influent met aktief slib onder strikt anaërobe omstandigheden ( anaërobe tank of fase). Onder deze omstandigheden nemen de bio-P- bacteriën substraat in de vorm van lagere vetzuren op en zetten dit om in een reservestof. Bij biologische zuivering worden organische componenten en anorganische nutriënten, aanwezig in het afvalwater, omgezet door actief slib bestaande uit bacteriën. De actief slib bacteriën leven in suspensie in het water en gebruiken de aanwezige afvalwaterstoffen als voedsel voor hun metabolisme en groeiproces. Hierbij groeien en vermenigvuldigen de micro- organismen. De samenstelling van het actief – slib bepaalt het rendement van de waterzuivering. Deze samenstelling wordt opgevolgd via microscopisch.

Een belangrijke voorwaarde opdat het actief slib snel zou bezinken, is de aanwezigheid van vlokvormende bacteriën. Dat zijn micro-organismen die zich bundelen tot slibvlokken. Afvalwater dat lang onderweg is, gaat stinken. In het begin van het zuiveringsproces zijn daarom alle zuiveringsonderdelen afgedekt.

De geurstoffen die hier vrijkomen worden afgezogen en over biofilters geleid. In de biofilters worden de geurstoffen door bacteriën afgebroken.