Ander woord voor vrijwillig ter beschikking stellen

Nederlands) op mijnwoordenboek. Op deze pagina kun je zoeken in de puzzelwoordaanvragen inclusief het hele archief. Medepuzzelaar Koppelwerkwoord (Anoniem). Vrijwillig ter beschikking stellen (9). Om hieraan te kunnen voldoen kan niet anders dan gesnoeid worden in de personeelsbestanden van de betrokken politiezones. Er vallen met andere woorden geen naakte ontslagen.

Ander woord voor vrijwillig ter beschikking stellen

In de cijfers in onderstaande tabel is de huurprijs van de gebouwen die de verschillende politiezones ter beschikking hebben. Procedureregels in de aangezochte of de verzoekende staat Een verdragsluitende staat is er niet toe gehouden om buiten zijn interne wetgeving and administratieve praktijken te treden om informatie ter beschikking te stellen aan de andere verdragsluitende staat. Interne bepalingen inzake het fiscaal geheim mogen. Je moet het dus eerder zo stellen dat vele werknemers in België, gegeven de gunstige uittrederegelingen, geneigd zijn vroeg uit te treden. Het spreekt vanzelf dat de overheidsinstanties min of meer grote inspanningen moeten leveren om bepaalde gegevens ter beschikking te stellen van andere instellingen of het publiek in het algemeen, maar het moet niet zo ver gaan dat zij zich volledig ten dienste moeten stellen van deze laatsten. Wanneer lidstaten niet de deskundigheid ter beschikking kunnen stellen die voor zijn functioneren essentieel wordt geacht, kan het bureau de nodige maatregelen.

De uitlener krijgt voor het ter beschikking stellen van personeel een vergoeding van de inlener. Ook al gaat om vrijwillige activiteiten, op het moment dat de cliënt deze aanvaardt, wordt duidelijk gesteld dat alle wettelijk elementen spelen en er met andere woorden ook kan gesanctioneerd worden en er een invloed. De begunstigde moet ook uit eigen beweging met andere woorden vrijwillig gebruik maken van deze dienstverlening. De verschillende stappen in de toepassing van een. Retributie voor het ter beschikking stellen van een fietsstelplaats voor de fietssatelietpunten Ravenshout.

Een sportvereniging besturen doet u vrijwillig. Deze vrijwilligheid betekent echter geen. Met andere woorden, entreekaartjes zijn met BTW belast. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat deze vrijstelling. Het willen bieden van een aanvullende.

Soms kan de ambulanceverpleegkundige de patiënt ter plekke behandelen, zodat vervoer naar een ziekenhuis niet nodig is. Deze nieuwe vormen van organisatie, coördinatie en samenwerking, of, met andere woorden, nieuwe samenwerkingsverbanden, worden door een aantal kenmerken. Bedrijven zijn voor samenwerkingsverbanden van belang als mogelijke (co-)financier van samenwerkingsverbanden en het ter beschikking stellen van. Een deze dagen zal de eerste belastingaangifte worden ingediend waarvoor geen mogelijkheid meer bestaat om die vrijwillig te verbeteren, ter voorkoming van (met name) strafvervolging. Over 12 jaar is het nadeel dus een kleine € 150. WAADI, namelijk “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met.

Wanneer we persoonsgegevens van u moeten verzamelen, bijvoorbeeld wanneer we u een bepaalde dienst aanbieden, kunnen we u vragen om ons vrijwillig de gegevens ter beschikking te stellen die we nodig hebben. Als u uw contactgegevens ter beschikking stelt, bijvoorbeeld wanneer u informatie bij ons aanvraagt. Privacyregels voor adressenhandel mr. COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Tantième is een ander woord voor winstdeling. Organisaties die winst maken, kunnen zoals gezegd een deel van de winst aan het personeel ter beschikking stellen.

Ander woord voor vrijwillig ter beschikking stellen

Net als iedere andere aandeelhouder verwerven werknemers de daarbij behorende rechten, zoals het stemrecht en het recht op dividend. Om de werkgevers in de mogelijkheid te stellen hun verplichtingen inzake sociale zekerheid correct na te komen, moeten vreemdelingen die naar België.

Kruispuntbanknummer aangevraagd bij de uitreiking van bijlage 3ter van voormeld koninklijk besluit, met andere woorden van de melding van aanwezigheid. Een vrijwillige openbare verkoop gaat door als de verkopers er vrijwillig toe besluiten hun eigendom volgens de procedure van de openbare verkoop op de markt. De betekenis van deze compacte en abstracte formuleringen is niet makkelijk vast te stellen. Sodom om zijn dochters aan hen ter beschikking te stellen – zo hoog achtte.