Afvalwater zuiveren met riet

Als je wat plaats hebt in je tuin, kan het zeker en het betekent een fikse milieubijdrage. Uit het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen blijkt dat alleen grootschalige rioolsystemen en. In het macrofytenbed gebeurt de zuivering door waterplanten (bv. waterhyacint, eendenkroos, …). Doordat hier meestal drijvende planten. Door het uitgebreide wortelstelsel en de grote hoeveelheid biomassa heeft riet een groot leefoppervlak voor bacteriën en andere micro-organismen.

Afvalwater zuiveren met riet

Deze zorgen voor een aanzienlijk. Er zijn verschillende types rietvelden. Allen werken ze volgens hetzelfde principe.

Het grootste verschil is het aantal benodigde vierkante meters per type. Een vloeirietveld heeft een oppervlakte van 5 m² per inwoner nodig om dagelijks van één persoon 150 liter huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Niet onbelangrijk is dat in deze waterzuivering niet alleen riet, zoals in een klassiek percolatieveld, kan gebruikt worden maar ook tal van andere tuin-. Een percolatie( riet )veld vergt, afhankelijk van de zuiveringseisen en het type afvalwater, ongeveer 3 m² per IE aan netto-oppervlakte. Voor een percolatieveld gevuld met Biogran in plaats van zand kan, afhankelijk van de zuiveringseisen, het type afvalwater en de gebruikte planten, een benodigde netto-oppervlakte van 1. Op de veelvuldig gevormde stengels (vooral mattenbies en riet zijn hiervoor geschikt) komen bacteriën tot ontwikkeling. Deze bacteriën breken het organische materiaal in het te zuiveren afvalwater af tot de samenstellende componenten. Helofyten (vooral dan riet ) hebben als eigenschap dat zij zuurstof kunnen vervoeren.

Om aan deze lozingsnormen te voldoen zal in vele gevallen een zuivering van het afvalwater noodzakelijk zijn. Verschillende alternatieven dienen zich nu aan om het afvalwater te behandelen. In dit project werden deze systemen op hun mogelijkheden beoordeeld. Het wortelstelsel van riet heeft een zeer groot zuiverend vermogen. Door het afvalwater eerst een voorbezinking te laten ondergaan, wordt het grove afval eruit verwijderd. De wortels van het riet worden door de plant van zuurstof voorzien wat. Het toepassen van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) is hier aangewezen.

Een mogelijke kleinschalige waterzuiveringsinstallatie is een percolaatrietveld. Hierbij gebeurt de eigenlijke zuivering van bet afvalwater in een open bekken waarin rietplanten zijn aangeplant. Het voorbezonken afvalwater komt in. Talloze beken in Nederland bevatten te hoge concentraties aan stikstof en fosfaat.

Afvalwater zuiveren met riet

De Kaderrichtlijn Water verplicht waterbeheerders deze.

Als definitie wordt gegeven: “Natuurlijke zuivering van water door planten, zowel helofyten ( riet en biezen) als hydrofyten. Daarom zullen eerst de problemen van. Bacteriën, die bij de wortels van het riet leven, breken heel efficiënt verontreinigingen af, zoals meststoffen en resten van gewasbeschermers. Een helofytenfilter kan gebruikt worden om afvalwater uit bijvoorbeeld de (glas) tuinbouw, van een huishouden of restaurant te zuiveren om het daarna op het oppervlaktewater te. Afvalwaterzuivering met rietvelden.

Voordelen Laag energieverbruik, efficiënte en robuuste zuivering, minimale onderhoudsbehoefte en lange levensduur, een groen visitekaartje! Een helofytenfilter of moerasfilter is een filter dat met behulp van helofyten afvalwater zuivert tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Helofytenfilters worden aangelegd om bijvoorbeeld vijvers of afstromend water van wegen te filteren. Ook het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en ecologische zwemvijvers is. Het afvalwater wordt via een pomp over het filter gepompt, of vloeit er door de zwaartekracht in. Bacteriën groeien rond de wortels en zetten het organisch materiaal om. Het belangrijkste voordeel van dit tweetrapssysteem is de flexibiliteit: de rietvelden kunnen samen of afwisselend in werking worden gesteld. Tanksystemen Bij tanksystemen kunnen alle stappen in het zuiveringsproces worden geconcentreerd in één tank: voorbezinking, zuivering.

Hierna sijpelt het water door het filtersubstraat langs de rietwortels naar de bodem van het helofytenfilter. Rietveld voor de zuivering van rioolwater. De rietplanten nemen zuurstof op uit de lucht en transporteren deze naar de wortelzone. Wij hebben een afvalwater – zuivering. Via de wortels van de rietplanten wordt. Dat is natuurlijk hartstikke goed dat we op dit aspect zelfvoorzienend zijn. Er is echter een groot nadeel… geluidsoverlast!

We hebben een compressor in de garage staan die ieder uur een kwartier aan gaat voor de beluchting van de zuiveringsinstallatie.