Afgekoppeld rioolsysteem

Een afgekoppeld stelsel is in feite een gescheiden systeem. Vroeger ging het om de ombouw van een bestaand gemengd systeem naar een apart systeem voor beide soorten water. Tegenwoordig gebruiken we de term ook voor nieuwe systemen. Bij een afgekoppeld stelsel heeft de gemeente maatregelen getroffen om. Op de meeste plaatsen in Nederland ligt nu nog een gemengd rioolstelsel in de straat, waar zowel hemelwater als afvalwater in terechtkomt. Door dit buizenstelsel wordt het.

Afgekoppeld rioolsysteem

Op veel plekken stroomt hemelwater (regen) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Bovendien wordt het rioolstelsel er minder door (over) belast.

Om het overstromen van riolen te voorkomen, moeten burgers zelf meer maatregelen nemen tegen wateroverlast. De gedachte dat we samen regenwater. Het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) legt bij elke nieuwbouw of grondige renovatie een scheiding tussen afval- en regenwater op. Ook bij de aanleg of vernieuwing van de riool in uw straat wordt een gescheiden afvoer. Afhankelijk van de aard van de bebouwing gelden bepaalde regels: Is het gebouw een open of halfopen bebouwing? Dan ben je verplicht om volledig af te koppelen, dat wil zeggen dat al het regenwater van je dakoppervlakken en.

Bij de aanleg of heraanleg van rioleringen wordt in de meeste gevallen een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dit wil zeggen dat het afvalwater en regenwater via twee aparte leidingen wordt afgevoerd. Het afvalwater vertrekt richting rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) waar het wordt gezuiverd. Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd. Op dit moment zijn wij volop bezig met het afkoppelen van regenwater.

Daarom koppelen wij regenwater af van het riool. Dat is zonde, want het is vaak schoon water. Doel is om schoon hemelwater niet langer via een gemengd rioolstelsel naar de zuivering te voeren, m. Afkoppelen van verharding van het rioolstelsel. Gemengd Rioolstelsel hemelwater en vuilwater gaan samen in een rioolbuis naar de zuivering. Afgekoppeld Rioolstelsel hemelwater van straten en veel daken naar sloot of bodem. Gescheiden Rioolstelsel hemelwater van straten en sommige daken naar sloot of bodem.

Verbeterd Gescheiden rioolstelsel het eerste "vuile". In de stad is veel verhard oppervlak (daken, straten) dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. Schoon water hoort niet in het riool. U kunt het daarom afkoppelen van het riool.

Wat is dat precies en waarom is het nodig? Regenwater is meestal behoorlijk schoon. Toch gaat het grootste gedeelte van het regenwater dat in Hoogeveen op verhard oppervlak valt direct, via het riool, naar de rioolwaterzuivering. Er wordt dus heel erg veel relatief schoon water. De kolken worden met een ondergrondse leiding aangesloten op het nieuwe regenwaterriool.

In steeds meer gemeenten wordt – zeker in nieuwbouwwijken- zo veel mogelijk regenwater afgekoppeld. In de bestaande bebouwing gebeurt dit alleen als er ook. De gemeente geeft subsidie als u de afvoer van regenwater van het dak wilt afkoppelen van de riolering. Als de bodem het toelaat, is ook infiltratie van het (overtolllige) regenwater mogelijk. Dan wordt enkel regenwater afgevoerd naar de riool.

Ook wanneer er een gescheiden riolering in het openbaar domein wordt aangelegd, moet bij alle gebouwen gelegen langsheen het project, het regenwater worden afgekoppeld van het. Hiermee wordt bedoeld dat het regenwater niet meer via het riool geloosd wordt, maar afgevoerd wordt op de plaats waar het valt. Daar moet het regenwater vervolgens rustig in de grond kunnen zakken en de grondwatervoorraad aanvullen. Indien er sprake is van het scheiden van een voorheen. Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden.

Is uw pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u kiezen om uw regenpijp af te koppelen van de riolering. Veel hemelwater, ook wel regenwater genoemd, gaat zo van het dak meteen het riool in. Al het water dat in het riool. In de straten waar een gescheiden riolering wordt aangelegd, dient het hemelwater verplicht afgekoppeld te worden van het huishoudelijk afvalwater. Enkel voor gesloten bebouwing (rijwoningen) kan hiervan beperkt worden afgeweken.

Voor het afkoppelen van het hemelwater kan een gemeentelijke subsidie worden.